Överlåta avtal – att tänka på

Överlåtelseavtal

Att överlåta avtal till en ny part kan bli aktuellt vid omorganisation eller när egendom ska byta ägare. I dessa situationer behövs ett skriftligt överlåtelseavtal som reglerar hur detta ska gå till och den nya parten kan bevisa att avtalet tillhör denne.

Vad man inte kan avtala om

I Sverige har vi avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär att det står var och en fritt att ingå avtal med vem man vill och, i princip, om vad som helst. Av det är det lätt att tro att ett överlåtelseavtal löser alla frågor när du ska överlåta ett avtal. Men avtalsfriheten är inte absolut. Man kan inte avtala om oegentligheter och för vissa avtalstyper finns det tvingande regler som skyddar en svagare part. T.ex. är konsumentköplagen tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att det inte är möjligt att avtala om sämre villkor för konsumenten än de som följer av lagen.

Överlåta upphandlat avtal

Om avtalet är offentligt upphandlat är avtalsfriheten begränsad. Ett avtal är offentligt upphandlat om en av motparterna är t.ex. en kommun eller en region och de tillämpar Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). Avtal som har tillkommit efter offentlig upphandling är enligt lag skyddade mot större förändringar av villkoren, såsom byta av en av avtalsparterna. Partsbyte som följd av en intern omorganisation är inte en sådan otillåten förändring, utan kan godtas under särskilda förutsättningar.

Det är den upphandlande myndigheten som får komma överens om ett byte av leverantör om förutsättningarna enligt 17 kap. 13 § LOU är uppfyllda. Leverantören kan endast överlåta ett avtal till en ny part om den upphandlande myndigheten godkänner det eller om avtalet redan har en option som tillåter leverantören att överlåt avtalet.

Överlåta avtal inom koncern

Det går ofta bra att överlåta avtal inom en koncern. En avtalspart är alltid ansvarig för att uppfylla sina avtalsförpliktelser. För att en avtalspart ska ha rätt att sätta in någon annan i sitt ställe förutsätts att det antingen finns en bestämmelse om det i avtalet eller att parterna kommer överens om partsbytet i ett överlåtelseavtal. Avtalsparten kan då få motpartens samtycke till att överlåta sitt ansvar till en annan part. Detta är vanligt förekommande vid omorganisering då företag växer och knoppar av verksamhetsområden.

Notera att byta av avtalspart kan få skattemässiga konsekvenser då tillgångar flyttas från ett koncernbolag till ett annat.

Vilken information måste finnas i överlåtelseavtalet?

Följande information ska (åtminstone) finnas med för att ett överlåtelseavtal ska anses giltigt:

  • Parternas identitet och kontaktuppgifter
  • Underskrift av behörig företrädare (i regel VD, dock för upphandlade avtal kan krävas underskrift av firmatecknare)
  • Egendom; tydlig specificering vad som ska överlåtas och från och med när
  • Uppgift om att den nya parten tillträder i den överlåtande partens ställe och ikläder sig alla skyldigheter och rättigheter från och med ett visst datum.
  • Pris; om överlåtelse sker i samband med försäljning ska pris anges samt villkor för betalning
  • Datum: datum då överlåtelseavtalet skrivs under

Ett skriftligt avtal fungerar också som bevisning för att en överföring har ägt rum. Utgångspunkten är att parter är obundna och att den som påstår annat måste göra det sannolikt att bundenhet uppkommit. När du överlåter ett avtal måste du också tänka på arbetslagstiftningen och GDPR.

Vad händer om överlåtelseavtalet inte är korrekt?

Om avtalet inte är korrekt utformat kan hela överlåtelsen anses ogiltig. Om parterna inte kan komma överens för att lösa situationen kan det bli fråga om att parterna väcker talan vid tingsrätt och inleder tvist.

Överlåta avtal – att tänka utöver överlåtelseavtalet

När du överför ett avtal kan du behöva beakta den arbetsrättsliga lagstiftningen. Arbetsrätten ställer bl.a. krav på att en arbetsgivare tar  initiativ till förhandling innan en viktigare förändring av verksamheten. Både kollektivavtal och anställningsavtal följer som huvudregel med vid ett företagsförvärv.

På samma sätt som arbetstagare har rätt till information har eventuella användare vars uppgifter som berörs rätt till insyn och klar och tydlig kommunikation om deras personuppgifter. Enligt Artikel 29 gruppens vägledning om transparens ska den registrerade få information om större förändringar  inom 30 dagar. Att genomföra ett partsbyte kan anses vara en större förändring och då krävs att överlåtaren aktivt lämnar information till de registrerade om förändringen.

Det är viktigt att ge informationen om planen att genomföra ett partsbyte på ett sätt som gör att den registrerade uppmärksammar den. Det kan t.ex. vara genom ett särskilt email eller i form av en pop-up på hemsidan.

Den personuppgiftsansvarige måste ofta göra mer än att uppdatera sin hemsida och befintliga policies. När man uppdaterar en befintlig policy ska man t.ex. göra en notering i policyns ändringshistorik. I ändringshistoriken ska versionens nummer uppdateras med datum för senaste ändring. Efter dess är det viktigt att invänta reaktioner från de registrerade i 30 dagar innan avtalet överlåts.

Som ett sista steg kan personuppgiftspolicyn uppdateras med den nya partens namn och kontaktuppgifter.

Det är viktigt att komma ihåg att ett felaktigt överlåtelseavtal kan vara ogiltigt eller att en hastigt genomförd överlåtelse kan innebära att den nya parten inte har tillräcklig kontroll. Det kan vara klokt att ta stöd av en specialist om du känner dig osäker på vad som gäller i just ditt fall. För att lära dig med om skillnaden mellan olika typer av överlåtelser, se våra inlägg om överlåtelse av IP samt inkråmsöverlåtelse.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*